مديريت و بازرگاني

۵- در اتاق پایاپای اسناد بانکی نماینده هر بانک چکهای عهده سایر بانکها که قبلاَ بر اساس بانک محال علیه تفکیک و بسته بندی شده است را به نماینده آن بانک تحویل و در مقابل چکهای خود را دریافت و به واحد پایاپای بانک خود ارسال می نماید . تا کارکنان واحد مذکور به طریقی که در بند هفت این مطلب توضیح داده میشود آنها را آماده ارسال به شعب خود نمایند.

۶- و اما در خصوص اعمال فرآیند تسویه مبادلات هر بانک کاربران اتاق پایاپای اسناد بانکی اطلاعات مندرج در تابلو مبادلات روز جاری و برگشتی های روز قبل هر بانک را که از نماینده آن بانک دریافت نموده در سیستم بطور یکجانبه ثبت می نمایند. سیستم پس از اعمال عملیات پردازش بر روی مبلغ بدهکار و بستانکار , سرانجام نتیجه خالص مبادلات هر بانک را که بیانگر میزان بدهی یا بستانکاری آن بانک میباشد را تعیین و در قالب فرم توازن تولید که همان روز به نماینده هر بانک تحویل میگردد.

۷- در پایاپای بانک محال علیه کار آماده سازی چکها بمنظور ارسال به شعبه با ثبت اطلاعات چکها در سیستم آغاز می گردد برخی از پرسنل به ثبت اطلاعات چکها در سیستم مبادرت می کند و برخی دیگر به تفکیک فیزیک چکها بر اساس کد شعبه عهده می پردازند. در ادامه پس از انجام عملیات تفکیک ، پرسنل چکها را شمارش و با لیست شعب تولید شده مطابقت داده و در صورت اطمینان از صحت تعداد وجمع مبلغ کل، آنها را به لیست ها ارسال و در فهرست ثبت و صبح روز بعد به تحصیلدار مربوطه تحویل و رسید تحویل می نمایند.سپس تحصیلدار چکها را به همراه لیست پیوست، به شعبه منتقل و تحویل و تحول می نماید.

۸- در شعبه چنانچه در حساب جاری صاحب حساب دارای موجودی باشد چک پاس می گردد.در صورت عدم موجودی و کسر موجودی و یا هر دلیل دیگری که امکان قبول چکها غیر ممکن نماید برای چک گواهی عدم پرداخت صادر می گردد.در انتهای کار مبلغ چکهای برگشتی از جمع چکهای مندرج در لیست (بردورو)کسر و مانده خالص قبولی مشخص گردیده و با مراجعه تحصیلدار به شعبه برگشتی ها به همراه یک نسخه از بردورو که عملیات قبولی در آن ثبت شده است تحویل وی شده و رسید دریافت می شود و نامبرده آنها را به واحد کلرینگ منتقل می نماید.

۹- اداره پایاپای هر بانک نیز لاشه های برگشتی را به همراه چکهای واگذاری شده عهده سایر بانکها مربوط به روز آتی را در روز بعد به اتاق اسناد بانکی ارسال می نماید و این چرخه هر روزه اتفاق می افتد.


منبع:http://bankdar.ir...
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 2:25  توسط ل..ا  |